Felhívások

Tisztelt Látogató!

A Pannon-Felszámoló Kft. által a Csődtörvény 63/B.§-ban rögzített rendelkezések szerinti egyszerűsített eljárás szabályai szerint befejezni kívánt felszámolási eljárások listája ITT tölthető le PDF formátumban.

A listában szereplő felszámolási eljárások vonatkozásában a felszámoló az alábbi felhívást teszi közzé:

Amennyiben bárkinek hitelt érdemlő tudomása van az adós ingatlan- vagy más vagyonáról (ideértve a követeléseket és a vagyoni értékű jogokat is,) azt 15 napon belül jelentsék be a felszámoló részére a honlapon rögzített elérhetőségek bármelyikén.

HIRDETMÉNY

A Veszprémi Kézilabda Sportegyesület „végelszámolás alatt” (8200 Veszprém, Külső-Kádártai út 0213/85 hrsz; adószáma: 18922716-2-19, nyilvántartásai száma: 19-02-0001484)

 

nyilvános pályázaton

 

kívánja értékesíteni az egyesület tulajdonát képező használt tárgyi eszközeit (használt orvosi eszközök és berendezések, használt bútorok, reklámtáblák, stb.). A tárgyi eszközökre kizárólag együttesen lehet ajánlatot tenni.

Az értékesítésre kínált tárgyi eszközök irányára 2.500.000.-Ft.

 

 

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázati ajánlat benyújtására írásos ajánlat formájában, a pályázati felhívásban megjelölt határidőig.

Az ajánlatok benyújtásának végső időpontja 2019. szeptember 4. 12 óra

Az ajánlatok benyújtásának helye: 1025 Budapest, Szépvölgyi út 52., Pannon Irodaház

 

A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó azonosítására alkalmas adatokat, az ajánlati vételárat, valamint, hogy ajánlatát 30 napig fenntartja.

 

A pályázati kiírásban szereplő tárgyi eszközök előzetes időpont egyeztetést követően lehet információt kérni, az iratokba történő betekintés időpontja a 061-266-0749-es telefonszámon egyeztethető, illetve a pályázattal kapcsolatos részletek egyeztetése érdekében a fent megjelölt telefonszámon Kallai Miklós áll rendelkezésre.

 

A pályázat benyújtásának helye: 1025 Budapest, Szépvölgyi út 52., az ajánlatok zárt borítékban Kallai Miklós részére kell benyújtani.

 

A pályázó tulajdonszerzési képességgel rendelkező természetes vagy jogi személy lehet. Természetes személy esetén pályázat kiíró kéri csatolni a pályázati ajánlathoz a pályázó személyi igazolványának, és a lakcímkártyájának másolatát, gazdálkodó szervezet esetén pedig a gazdálkodó szervezet cégkivonatát és a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő aláírási címpéldányát.

 

A pályázatok elbírálásánál elsődleges értékelési szempont a megajánlott vételár nagysága és ezzel összefüggésben a fizetési határidő. 

 

A pályázati ajánlatok bontására a benyújtási határidő leteltét követő tíz napon belül kerül sor. A szerződéskötésre a kihirdetést követően legkésőbb 15 munkanapon belül kerül sor.

 

A pályázat – megfelelő ajánlat hiányában – eredménytelennek nyilvánítása a pályázat kiírója részére kártérítési kötelezettséget nem keletkeztet.

LEZÁRULT

A Veszprémi Kézilabda Sportegyesület „végelszámolás alatt” (8200 Veszprém, Külső-Kádártai út 0213/85 hrsz; adószáma: 18922716-2-19, nyilvántartásai száma: 19-02-0001484)

 

nyilvános pályázaton

 

kívánja értékesíteni az egyesület tulajdonát képező használt tárgyi eszközeit (használt orvosi eszközök és berendezések, használt bútorok, reklámtáblák, stb.). A tárgyi eszközökre kizárólag együttesen lehet ajánlatot tenni.

Az értékesítésre kínált tárgyi eszközök irányára 2.500.000.-Ft.

 

 

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázati ajánlat benyújtására írásos ajánlat formájában, a pályázati felhívásban megjelölt határidőig.

Az ajánlatok benyújtásának végső időpontja 2019. augusztus 22. 12 óra

Az ajánlatok benyújtásának helye: 1025 Budapest, Szépvölgyi út 52., Pannon Irodaház

 

A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó azonosítására alkalmas adatokat, az ajánlati vételárat, valamint, hogy ajánlatát 30 napig fenntartja.

 

A pályázati kiírásban szereplő tárgyi eszközök előzetes időpont egyeztetést követően lehet információt kérni, az iratokba történő betekintés időpontja a 061-266-0749-es telefonszámon egyeztethető, illetve a pályázattal kapcsolatos részletek egyeztetése érdekében a fent megjelölt telefonszámon Kallai Miklós áll rendelkezésre.

 

A pályázat benyújtásának helye: 1025 Budapest, Szépvölgyi út 52., az ajánlatok zárt borítékban Kallai Miklós részére kell benyújtani.

 

A pályázó tulajdonszerzési képességgel rendelkező természetes vagy jogi személy lehet. Természetes személy esetén pályázat kiíró kéri csatolni a pályázati ajánlathoz a pályázó személyi igazolványának, és a lakcímkártyájának másolatát, gazdálkodó szervezet esetén pedig a gazdálkodó szervezet cégkivonatát és a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő aláírási címpéldányát.

 

A pályázatok elbírálásánál elsődleges értékelési szempont a megajánlott vételár nagysága és ezzel összefüggésben a fizetési határidő.

 

A pályázati ajánlatok bontására a benyújtási határidő leteltét követő tíz napon belül kerül sor. A szerződéskötésre a kihirdetést követően legkésőbb 15 munkanapon belül kerül sor.

 

A pályázat – megfelelő ajánlat hiányában – eredménytelennek nyilvánítása a pályázat kiírója részére kártérítési kötelezettséget nem keletkeztet.

A Magyar Állam kizárólagos tulajdonában és az MTVA tulajdonosi joggyakorlása alatt álló, ÚJ MÉDIA és TELETEXT Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság “végelszámolás alatt” (székhelye: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64., a továbbiakban: Kft.)

 

nyilvános pályázaton

 

kívánja értékesíteni a Budapest V. Ker. belterület, 24836/0/A/10 hrsz-ú, természetben 1054 Budapest V. Ker., Báthory u. 24. 1. emelet ajtó: 6. szám alatti lakás megnevezésű, 172 nm-es ingatlanját (a továbbiakban: Ingatlan).

Az értékesítésre kínált ingatlan irányára 140.000.000.-Ft.

 

 

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázati ajánlat benyújtására írásos ajánlat formájában, a pályázati felhívásban megjelölt határidőig.

Az ajánlatok benyújtásának végső időpontja 2019. június 27. 12:00 óra

Az ajánlatok benyújtásának helye: 1025 Budapest, Szépvölgyi út 52., Pannon Irodaház

 

Az ajánlatok elbírálásának időpontja, nyertes értesítésének módja:  2019. július 1. ,Tértivevényes levél

 

A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó azonosítására alkalmas adatokat, az ajánlati vételárat, valamint, hogy ajánlatát 30 napig fenntartja.

 

A pályázati kiírásban szereplő ingatlan előzetes időpont egyeztetést követően megtekinthető, a megtekintés időpontja a 061-266-0749-es telefonszámon egyeztethető, illetve a pályázattal kapcsolatos részletek egyeztetése érdekében a fent megjelölt telefonszámon Kallai Miklós áll rendelkezésre.

 

A pályázat benyújtásának helye: 1025 Budapest, Szépvölgyi út 52., az ajánlatok zárt borítékban Kallai Miklós részére kell benyújtani.

 

Ajánlati kötöttség időtartalma: 30 nap

 

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

 

Miután a Kft. a Magyar Állam tulajdonában, és az MTVA tulajdonosi joggyakorlása alatt álló Társaság, az ingatlan értékesítése során az MTVA Gazdálkodási és Kezelési Szabályzatában foglaltaknak megfelelően nem köthető érvényesesen szerződés azzal az ajánlattevővel, akinél az alább meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll:

 

a)      csőd-vagy felszámolási eljárás, végelszámolás alatt áll,

 

b)      tevékenységét felfüggesztette vagy akinek a tevékenységét jogerősen felfüggesztették,

 

c)      az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 7.§-ának 34. pontja szerinti 60 napnál régebben lejárt esedékességű köztartozással rendelkezik,

 

d)      az alábbi bűncselekmények elkövetése miatt büntetett előéletű:

a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény XV. fejezet VI. címében meghatározott közélet tisztasága elleni vagy XVII. fejezetében meghatározott gazdasági bűncselekmény,

e)      a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmény, XXXVIII. Fejezetében meghatározott pénz- és bélyegforgalom biztonsága elleni bűncselekmény, XXXIX. Fejezetében meghatározott költségvetést károsító bűncselekmény, XL. Fejezetében meghatározott pénzmosás, XLI. Fejezetében meghatározott gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmény, XLII. Fejezetében meghatározott fogyasztók érdekeit és a gazdasági verseny tisztaságát sértő bűncselekmény vagy XLIII. Fejezetében meghatározott tiltott adatszerzés és az információs rendszer elleni bűncselekmény;

 

f)       gazdálkodó szervezetben vagy gazdasági társaságban vezető tisztség betöltését kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll, illetve akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdése alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta; vagy

az Alap vagyonának vagy állami vagyon hasznosítására irányuló korábbi – három évnél nem régebben lezárult – eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták;

 

g)      amennyiben nem természetes személy – jogi személy, vagy egyéb szervezet – a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint nem minősül átlátható szervezetnek.

 

 

 

A pályázati feltételeknek történő megfeleléshez szükséges igazolások részletezése:

 

a.)    Ebben a pontban nyilatkoznia kell a pályázónak arról, hogy nem áll csőd-vagy felszámolási eljárás, végelszámolás alatt.

 

b.)    Ebben a pontban szintén a pályázónak kell nyilatkoznia arról, hogy a tevékenységét nem függesztette fel, illetve hivatalos szerv/hatóság sem függesztette azt fel.

 

c.)    A köztartozásról szóló 30 napnál nem régebbi a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól beszerzett dokumentum bemutatásával kérjük bizonyítani.

 

d.)   Magánszemély esetén Hatósági bizonyítvány, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező társaság esetén cégkivonat, cégmásolat vagy cégbizonyítvány benyújtása.

 

A pályázó tulajdonszerzési képességgel rendelkező természetes vagy jogi személy lehet. Természetes személy esetén a pályázat kiírója kéri csatolni a pályázati ajánlathoz a pályázó személyi igazolványának, és a lakcímkártyájának másolatát, gazdálkodó szervezet esetén pedig a gazdálkodó szervezet 30 (harminc) napnál nem régebbi cégkivonatát és a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő aláírási címpéldányát/aláírás-mintáját, valamint a megajánlott vételár rendelkezésre állásának igazolását.

 

A nyertes pályázat az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő pályázata, amely kapcsán a megajánlott vételár nagysága és a fizetési határidő az irányadó értékelési szempont.  

A pályázónak nyilatkoznia kell az ajánlatban, hogy elfogadja a versenyeztetési eljárásra és szerződéskötésre vonatkozó eljárásrendjéről szóló rendelkezéseket.

 

A Kft. fenntartja a jogát, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, vagy visszavonja.

 

A Kft. fenntartja a jogát, hogy a nyertes pályázó visszalépése esetén jogosult a pályázat soron következő helyezettjét nyertessé nyilvánítani és vele szerződést kötni.

 

A pályázati ajánlatok bontására a benyújtási határidő leteltét követő 10 (tíz) napon belül kerül sor. A szerződéskötésre a kihirdetést követő 60 (hatvan) munkanapon belül kerül sor.

 

A pályázat – megfelelő ajánlat hiányában – eredménytelennek nyilvánítása a pályázat kiírója részére kártérítési kötelezettséget nem keletkeztet.

A MÉDIASZOLGÁLTATÁS-TÁMOGATÓ ÉS VAGYONKEZELŐ ALAP (1037 Budapest, Kunigunda útja 64.)

 

 

 

nyilvános pályázaton

 

 

 

kívánja értékesíteni a Budapest III. Kerület, belterület 19772/3 hrsz-ú, természetben 1037 Budapest, Bojtár u. 49-59. szám alatti kivett üzemi terület megnevezésű, 43.487 nm-es ingatlanjának 15220/43487 részét, azaz 15.220 nm-t, az ingatlan-nyilvántartásban szereplő bejegyzésekkel.

 

Az értékesítésre kínált ingatlanrész irányára nem kerül meghatározásra, minden pályázó saját maga határozza meg a vételi ajánlatának összegét, amelyet nettó összeg + Áfa feltüntetésével kell meghatároznia a pályázónak.

 

 

 

 

 

A pályázat benyújtásának módja:

 

A pályázati ajánlat benyújtására írásos ajánlat formájában, a pályázati felhívásban megjelölt határidőig.

 

Az ajánlatok benyújtásának végső időpontja 2019. január 7. 12 óra

 

Az ajánlatok benyújtásának helye: 1025 Budapest, Szépvölgyi út 52., Pannon Irodaház

 

 

 

A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó azonosítására alkalmas adatokat, az ajánlati nettó vételárat, valamint, hogy ajánlatát 30 napig fenntartja.

 

 

 

A pályázati kiírásban szereplő ingatlan előzetes időpont egyeztetést követően megtekinthető, a megtekintés időpontja a 061-266-0749-es telefonszámon egyeztethető, illetve a pályázattal kapcsolatos részletek egyeztetése érdekében a fent megjelölt telefonszámon Kallai Miklós áll rendelkezésre.

 

 

 

A pályázat benyújtásának helye: 1025 Budapest, Szépvölgyi út 52., az ajánlatok zárt borítékban Kallai Miklós részére kell benyújtani.

 

 

 

A pályázó tulajdonszerzési képességgel rendelkező természetes vagy jogi személy lehet. Természetes személy esetén pályázat kiíró kéri csatolni a pályázati ajánlathoz a pályázó személyi igazolványának, és a lakcímkártyájának másolatát, gazdálkodó szervezet esetén pedig a gazdálkodó szervezet cégkivonatát és a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő aláírási címpéldányát, valamint a megajánlott vételár rendelkezésre állásának igazolását.

 

 

 

A pályázatok elbírálásánál elsődleges értékelési szempont a megajánlott vételár nagysága és ezzel összefüggésben a fizetési határidő. 

 

 

 

A pályázati ajánlatok bontására a benyújtási határidő leteltét követő tíz napon belül kerül sor. A szerződéskötésre a kihirdetést követő 60 munkanapon belül kerül sor.

 

 

 

A pályázat – megfelelő ajánlat hiányában – eredménytelennek nyilvánítása a pályázat kiírója részére kártérítési kötelezettséget nem keletkeztet.

Budapest, 2018.12.21

 

 HIRDETMÉNY

Alulírott Kallai Miklós, mint az az EUROFARM Mezőgazdasági Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság “felszámolás alatt” (székhelye: 8913 Egervár, Vár u. 4.; adószáma: 11347833-2-20, cégjegyzékszáma: 20 09 061977; a továbbiakban: adós) adós társaság felszámolási eljárásában kijelölt felszámoló, a PANNON Felszámoló Válságkezelő Tanácsadó Kft. (székhelye: 1025 Budapest, Szépvölgyi út 52.; cégjegyzékszáma: 01-09-063050, adószáma: 10263655-2-41) kirendelt felszámolója – képviseletében eljáró felszámoló-biztos az alábbi hirdetményt teszem közzé:

Az adós gazdálkodó szervezet telepített fenyőültetvényeinek kitermelése és gondozása tekintetében a felszámoló az adósi működést továbbfolytatja.

Ennek megfelelően felszámoló jelen hirdetményével nyilvános felhívást tesz közzé karácsonyfa vételi ajánlatok megtételére.

Kérjük, hogy a Tisztelt Érdeklődők ajánlataikat szíveskedjenek megküldeni a kallai@pannon-felszamolo.hu e-mail címre.
Kérjük, hogy a tárgyban szíveskedjenek feltüntetni: „EUROFARM KARÁCSONYFA AJÁNLAT”.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a jelen felhívás ajánlati kötöttséget nem eredményez sem a felszámolóra, sem az adósra nézve.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a vételi ajánlatukban szíveskedjenek minél részletesebben körülírni a megvásárolni kívánt karácsonyfák paramétereit, továbbá az ellenérték megfizetésének módjával kapcsolatos paramétereket.

Budapest, 2015.11.02.

2017 KARÁCSONYFA ÉRTÉKESÍTÉS
Nordmann 1   – 1,5    méter 2300 Ft/db  
1,5- 2       méter 2800 Ft/db  
2   –  2,5   méter 3500 Ft/db  
Ezüst 1- 1,2       méter 1400 Ft/db  
1,2- 1,5    méter 1900 Ft/db  
1,5-2,3     méter 2200 Ft/db  
LUC elsőosztályú 900 Ft/ db  
másodosztályú 600 Ft/ db